Svenska Stadsnätsföreningen, Drottninggatan 94, 111 36 STOCKHOLM
08-214 940
info@robustfiber.se

Om oss!

Robust fiberanläggning

Sverige behöver fibernät som är byggda på ett robust sätt. Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning till dig som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät.

Det har hittills inte funnits någon etablerad standard för hur ett nät bör förläggas för att vara robust och driftsäkert. Konceptet Robust fiber, där ett stort antal aktörer inom telekombranschen samt Post- och telestyrelsen ingår, skapades för att hjälpa den som arbetar med att beställa, bygga eller besiktiga fibernät.

Konceptet har tagit fram anvisningar som är tänkta att fungera som hjälp vid anläggning av fiber. Anvisningarna beskriver ett antal moment inom exempelvis projektering, förläggningsmetoder i olika markförhållanden, materialval, metoder för att bygga robusta noder, samförläggning samt dokumentationsrutiner.

Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger, dokumenterar och besiktar fibernät.

Konceptet arbetar också för att höja kompetensnivån om robust fiberanläggning hos företag inom branschen. Det finns därför möjlighet för företag att certifiera sina verksamheter samt för besiktningsmän och anställa att genomgå utbildningar Mer information om dessa hittar du på robustfiber.se.


Representanter från nedanstående aktörer är med i Robust Fibers förvaltningsråd:

Post- och telestyrelsen, Bredbandsforum, EkoT Konsult, Eltel Networks Infranet, Vinnergi , Utsikt Bredband,
EduGrade, STF Ingenjörsutbildning AB ,  IP-Only, Jordbruksverket,  Telia Infra, Stadsnätsföreningen, Sveriges kommuner och landsting.